Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consumenten aanbiedt. Hierna genoemd Firma op de Fiets.

2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Firma op de Fiets.

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor een verkoop op afstand van producten, tot en met sluiten van de overeenkomst uit.

4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

6. Dag: kalenderdag

ARTIKEL 2  – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Firma op de Fiets

Middenweg 290a

1701 GK, Heerhugowaard

Telefoonnummer: +31 (0)72 820 0226

Emailadres: info@bikehandschoenen.nl

kvk-nummer: 371 481 63

btw-nummer: NL8203 78 458 B01

ARTIKEL 3  – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Firma op de Fiets en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Firma op de Fiets en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Het accepteren dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Firma op de Fiets. Firma op de Fiets is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt (per mail) Firma op de Fiets dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 4  – HET AANBOD

1. Het gehele aanbod van Firma op de Fiets is vrijblijvend en Firma op de Fiets behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die Firma op de Fiets gebruikt zijn waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Firma op de Fiets niet.

ARTIKEL 5 – DE PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

2. Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten.

3. Firma op de Fiets geeft geen restitutie van prijsverschillen als een artikel op een later tijdstip wordt afgeprijsd.

4. Betaling kan geschieden door middel van IDEAL.

ARTIKEL 6  – LEVERING

1. Zodra Firma op de Fiets de betaling van de bestelling heeft ontvangen wordt de bestelling verzonden via Post NL (of andere koerier) naar het bij de bestelling aangegeven leveradres. Bestellingen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen verzonden. Mocht Firma op de Fiets om een bepaalde redenen afwijken dan ontvangt de consument hiervan bericht via e-mail.

2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling geleverd zijn bij de consument. Wanneer dit niet gebeurd, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken.

4. Het is toegestaan dat levering in gedeeltes wordt verzonden. Hier zijn geen extra verzendkosten aangebonden voor de consument.

5. Firma op de Fiets probeert de website zo up to date mogelijk te houden. Echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Firma op de Fiets zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

ARTIKEL 7 – RETOURZENDING EN RECLAMES

1. Firma op de Fiets doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de consument deze binnen 14 dagen (kalenderdagen) na ontvangst van de bestelling retour zenden.

2. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de consument.

3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking en het product onbeschadigd zijn. Deze garantie vervalt waneer

  • Het product gedragen en /of gewassen is niet meer is voorzien van originele labels
  • De consument zelf in geprobeerd heeft een gebrek te herstellen
  • De gebruiksaanwijzing/ en of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd
  • Firma op de Fiets zal binnen 14 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het volledige aankoopbedrag rechtstreeks op de bankrekening terugstorten.
  •  Firma op de Fiets zal eventueel problemen zo snel mogelijk oplossen. Een retourzending, reclame, mededeling en/of vragen dienen altijd per e-mail kenbaar gemaakt te worden (info@bikehandschoenen.nl). De melding moet steeds voorzien zijn van naam, evt. order- en factuurnummer en bij Firma op de Fiets bekende email-adres.
  • Wij adviseren om Track & Trace te gebruiken bij retourzending.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKEHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van Firma op de Fiets en het personeel en de producten van Firma op de Fiets voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfschade, gevolgschade, schade aan (on)roerende zaken danwel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Firma op de Fiets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Firma op de Fiets.

3. Iedere aansprakelijkheid van Firma op de Fiets jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste van het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Firma op de Fiets verschuldigd is.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Firma op de Fiets niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan Firma op de Fiets haar  schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Firma op de Fiets heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

3. De consument wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Firma op de Fiets op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet bij Firma op de Fiets bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

ARTIKEL 10  – PRIVACY

1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.